Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở xây dựng “Về việc đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2”

03/12/2023 anh.com.vn

SỞ XÂY DỰNG HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN NHÀ HÌNH THÀNH TƯƠNG LAI AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2.

Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.690 căn hộ chung cư thuộc một phần dự án Khu dân cư Hoàng Nam (Lô F Akari Hoàng Nam, quy mô 2,65 HA) tại AN LẠC, BÌNH TÂN, TP. HCM.

Thông báo của Sở xây dựng Hồ Chí Minh cho Nam Long về việc đủ điều kiện mua bán nhà thành tương lai với dự án Akari City giai đoạn 2.

 

Thông báo của sở xây dựng Hồ Chí Minh về việc đủ điều kiện ký mua bán nhà hình thành tương lai dự án Akari City phase 2.

Công văn chính thức của sở xây dựng thông báo cho Nam Long về việc đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai Akari City Bình Tân.

 

Thông báo của sở xây dựng cho Nam Long về việc đủ điều kiện bán nhà hình thành tương lai cho lô F Akari City Hoàng Nam 1690 căn hộ.

 

Công văn của sở xây dựng Hồ Chí Minh thông báo về việc đủ điều kiện cho việc bán nhà hình thành tương lai cho Lô F Akari Hoàng Nam 1690 căn (Akari City giai đoạn 2).

 

Thông báo về việc đủ điều kiện cho dự án Akari CIty việc bán nhà hình thành tương lai Akari City Hoàng Nam.

 

DANH SÁCH CÁC CĂN HỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN NHÀ HÌNH THÀNH TƯƠNG LAI AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2.

Danh sách 1690 căn hộ chung cư thuộc 1 phần dự án Akari City đủ điều kiện bán nhà thình thành tương lai theo công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở Xây dựng Hồ Chí Minh.

Trang 1 các căn hộ đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2.

Danh sách cụ thể các căn hộ đủ điều kiện mua bán nhà hình thành trong tương lai dự án Akari City.

Cập nhật những căn hộ đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán Akari City giai đoạn 2.

Danh sách cập nhật các căn hộ thuộc dự án Akari City giai đoạn 2 đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai.

Nam Long thông báo trang 5 trong danh sách các căn hộ đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai dự án Akari City Bình Tân.

Trang 6 danh sách của Sở xây dựng HCM về việc đủ điều kiện bán nhà hình thành tương lai dự án Akari City.

Trang 7 danh danh sách 1690 căn hộ Akari City đủ điều kiện bán nhà hình thành tương lai.

Trang  8 trong 22 trang thuộc danh sách các căn hộ đủ điều kiện bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2.

Cập nhật danh những căn hộ đủ điều kiện bán nhà hình thành tương lai dự án Akari City Bình Tân giai đoạn 2.

Akari City và danh sách các căn hộ đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương Akari giai đoạn 2.

Trang 11 trong 22 trang danh sách từ Sở xây dựng gửi đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai.

Trang 12

 

Danh sách Full các căn hộ đủ điều kiện bán nhà hình thành Căn hộ chung cư Akari City Bình Tân giai đoạn 2.

 

Trang 15

 

Trang 16 danh sách 1.690 căn hộ đủ điều kiện bán nhà hình thành tương lai Căn hộ  Akari City City Bình Tân giai đoạn 2

 

Trang 17

Trang 18

Trang 19

Trang 20

Trang 21

Cập nhật danh sách 22 trang các căn hộ thuộc dự án Akari City giai đoạn 2 đủ kiều kiện bán nhà hình thành trong tương lai.